Thursday, May 10, 2012

:: LATEST PRESS RELEASE ::
Safe drinking water using BWT ANTI-ARSENIC filters

Water experts are donating table water filters to the Hungarian Red Cross for people in areas contaminated by arsenic ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่มบริจากเหยือกกรองน้ำแก่สภากาชาดฮังการีสำหรับประชาชนในพื้นที่ๆโดนผลกระทบจากการปนเปื้อนสารหนูMillions of people worldwide are drinking water contaminated by arsenic. Contaminants from arsenic compounds are among the most toxic drinking water pollutants that pose a serious threat to human health. Hungary is one European country that is severely affected. The Austrian company BWT (Best Water Technology), Europe’s market leader in water technology, has developed the world’s first anti-arsenic water filter able to removes toxic arsenic from tap water. In a joint venture with BWT, the Hungarian Red Cross will be distributing 500 water filters and cartridges to people living in regions where the drinking water has been polluted by arsenic. BWT is donating its products to this charitable organization. ประชากรหลายล้านคนทั่วโลกดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารหนู (อาร์เซนิก) ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนที่เป็นมลพิษที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ ประเทศฮังการีเป็นหนึ่งประเทศในทวีปยุโรปที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง บริษัท BWT ออสเตรีย – ผู้นำในตลาดยุโรปทางด้านเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ เป็นบริษัทแรกของโลกที่พัฒนาเทคโนโลยีการกรองน้ำที่สามารถขจัดพิษสารหนูจากน้ำประปา ในการร่วมมือกับ BWT ทางสภากาชาดฮังการีได้แจกจ่ายเหยือกกรองน้ำและไส้กรองน้ำ 500 ชุดแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนของสารหนูอยู่ โดยบริษัท BWT ได้ทำการบริจากผลิตภัณฑ์แด่องค์กรสาธารณกุศลนี้

Arsenic (สารหนู): A global threat ภัยคุกคามระดับโลก

In 1992, the WHO recommended a maximum level for arsenic in drinking water of 10 micrograms per liter. In Germany, this level has been strictly maintained in drinking water since 1996, but this has been exceeded in many European countries, and even in the USA. Countries in Central and South America are battling this problem along with Asian countries, where the level of arsenic contamination in drinking water in, for example, Bangladesh and Vietnam is particularly high. ในปี 1992 หน่วยงาน WHO จำกัดให้น้ำดื่มไม่ควรมีสารหนูปนเปื้อนเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ในประเทศเยอรมันระดับของการปนเปื้อนในน้ำดื่มนี้ ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 1996 แต่หลายๆประเทศในทวีปยุโรปแม้แต่ในประเทศสหรัฐอมริกาก็ยังละเลย ประเทศในแถบ อเมริกากลางและอเมริกาใต้รวมไปถึงทวีปเอเซีย ในพื้นที่ๆน้ำดื่มมีสารหนูปนเปื้อนอยู่สูงเกินระดับที่กำหนดเช่น ประเทศบังคลาเทสและเวียดนาม ก็ยังต่อสู้เพื่อให้การจำกัดระดับปนเปื้อนของสารหนูได้ควบคุมอย่างเคร่งครัด

Metalloid arsenic occurs naturally in the form of minerals and, as a metalloid, is found as a trace element in most soils, e.g. red sandstone and basalt. In certain conditions, harmful arsenic compounds can leach through rock and enter the groundwater สารหนูเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะกึ่งโลหะ ในรูปแบบของแร่ธาตุที่พบเป็นธาตุในดิน เช่น หินทรายสีแดงและหินบะซอลต์ สารอาร์เซนิกที่เป็นอันตรายสามารถถูกชะล้างผ่านหินและลงสู้แหล่งน้ำบาดาลได้

A serious risk to health

 
Arsenic has no smell or taste, and has the dubious honor of being used in history, literature and films for poisoning enemies! And with good reason, because anyone who drinks arsenic-contaminated water over a long period of time can become ill. Skin complaints, damage to blood vessels, disorders affecting neural pathways and serious blood circulation problems can result from chronic arsenic pollution. สารหนูไม่มีกลิ่นและไม่มีรสชาติ ได้ถูกนำไปใช้ในประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และภาพยนต์ในการสู้ศัตรูด้วยพิษ เพราะการดื่มน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อนอยู่เป็นระยะเวลานานจะทำให้เจ็บป่วยได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผิวหนัง หลอดเลือด ทางเดินของเส้นประสาท และการไหล่เวียนของโลหิตที่ร้ายแรงแบบเรื้อรัง
 
BWT anti-arsenic water filters provide safe drinking water
เครื่องกรอง BWT ช่วยขจัดสารหนูเพื่อน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย

BWT’s recently developed anti-arsenic water filters remove toxic arsenic from tap water to provide safe drinking water. The multi-stage filtration process takes place in a filter cartridge that can be used in both BWT table water filters. The anti-arsenic filter not only removes the harmful arsenic in drinking water, but also reduces the level of substances that affect the taste of the water, e.g. chlorine, and reduces organic contaminants such as herbicides and pesticides. BWT will be launching its anti-arsenic filter on the Hungarian market in March 2012. The company is using the product launch to support an awareness campaign by the Hungarian Red Cross, highlighting the dangers of arsenic-polluted drinking water, and is donating 500 anti-arsenic filters, including filter cartridges, to the organization. เมื่อเร็วๆนี้ BWT ได้พัฒนาเทคโนโลยีการกรอง anti-arsenic ในน้ำประปาเพื่อน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย กระบวนการกรองหลายขั้นตอนจะเกิดขึ้นภายในตลับไส้กรองที่สามารถใช้ได้กับเหยือกกรองน้ำ BWTได้ ไส้กรอง anti-arsenic ไม่เพียงแต่ขจัดสารหนูออกจากน้ำดื่มแต่ยังช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนอื่นๆเช่น คลอรีน ลดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์เช่นสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง  BWT จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ anti-arsenic filter ในประเทศฮังการีในเดือนมีนาคม 2012 นี้ ทางบริษัทฯจะใช้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้เพื่อสนับสนุนและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษจากสารหนูในน้ำดื่มโดยสภากาชาดฮังการี และได้ทำการบริจากเหยือกกรองน้ำ anti-arsenic 500 ชุดแก่องค์กรสาธารณกุศลนี้


“We estimate that around 470 areas or, more precisely, 1 million people in Hungary (i.e. 10% of the population of Hungary) drink arsenic-contaminated water every day. The levels in these regions significantly exceed the level recommended by the World Health Organization”, says Mrs Baracskai, General Director of the Hungarian Red Cross. The Red Cross and BWT are using the day of action to inform as many people as possible about the health risks from arsenic, and to distribute this Austrian company’s anti-arsenic table water filters to the people who need them. “We are delighted to be able to support the Red Cross in Hungary in its awareness campaign about arsenic in drinking water”, says Andreas Weißenbacher, BWT Group CEO. “เราคาดว่า 470 พื้นที่ หรือ ผู้บริโภค 1 ล้านคน ในฮังการี (ร้อยละ 10 ของประชากร) ดื่มน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อนอยู่ทุกวัน ระดับของมลพิษในภูมิภาคนี้เกินกว่าระดับที่แนะนำโดยองค์กร WHO” กล่าวโดยนางบารักชไก อธิบดีสภากาชาดฮังการี ทางสภากาชาดและบริษัท BWT จะใช้วันสำคัญนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนู และแจกจ่ายเหยือกกรองน้ำ anti-arsenic แก่ผู้บริโภคที่มีความจำเป็น “เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนสภากาชาดฮังการี เพื่อการรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสารหนูในน้ำดื่ม” กล่าวโดยนายอันเดร ประทานฝ่ายบริหารในกลุ่มบริษัท BWT

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.